Haber Yazılımı - Yazılım Demo ve Fiyatları
Sözleşmeler

1. TARAFLAR

  İş bu sözleşme, WEB Aksiyon Bilgi Teknolojileri (İstasyon Mah. Rabiahatun Sok. No:10 43300 Kütahya - Türkiye) adresinde yürüten (Bundan Sonra WEB Aksiyon olarak anılacaktır) ile WEB Aksiyon 'nın ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

2. TANIMLAR

   Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır:

2.1. Yazılım: WEB Aksiyon tarafından yazılmış, kodlanmış ve/veya başka bir kişinin - firmanın - kurumun özel/ticari/bireysel olarak tüm ürünleri olarak piyasada satılan/kiralanan veya özel olarak yazılmış her türlü yazılımın satışı veya kiralanmasını içeren uygulamadır.
2.2. Kontrol Paneli / Yönetim: Bazı yazılımlara özel web tabanlı veya masaüstü uygulaması olarak, yazılımın ayarlanının ve girişlerinin yapıldığı arabirim.
2.3. Lisans: Yazılımların kullanıcı sayısına, alan adına, sunucuya, IP adresine veya bilgisayar başına kullanım haklarının belirlendiği ve buna göre fiyatlandırılıp satışının / kiralanmasının yapıldığı kullanım türünü sınırlayan hakların tümü.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

   3.1. MÜŞTERİ'nin WEB Aksiyon’a ait Site’den online veya e-mail veya fax veya telefon yolu ile çevrimdışı (offline) hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ve lisans oluşturulması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi lisans tipine göre değişmektedir.
3.2. TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (15) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 9’da belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme süresi lisans süresi kadar sürede uzatılacak veya yenilenecektir.

4. HİZMET’İN TANIMI

   WEB Aksiyon’nın MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’ye WEB Aksiyon’a ait fiziksel (DEDICATE) veya VPS / VDS platformlarda veya bunlar üzerinde çalışan, veya müşterinin kendi bilgisayarlarında / sunucularında kullanmak üzere yazılımların kiralanması / satılması neticesinde lisansların oluşturulması ile yazılımların ve lisanslarının kargoyla veya internetten indirme yolu ile müşteriye ulaştırılmasıdır.Bu yazılımların WEB Aksiyon a ait bilgisayar / sunucularda çalıştırıldığında bunların WEB Aksiyon Veri Merkezinde veya WEB Aksiyon nın çalıştığı diğer merkezlerde barındırılarak WEB Aksiyon’nın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

MÜŞTERİ, doğrudan WEB Aksiyon omurgasına bağlı olan bu cihazları yazılımların izin verdiği ölçüde kendilerine ait kontrol panelleri üzerinden kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında yazılımını kullanım şekli itibari ile yazılımın kullanım çerçevesi neticesinde WEB Aksiyon üzerinde veya kendi sistemlerinde kullanım hakkını seçmekte özgürdür.

5. WEB Aksiyon’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI

   5.1. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin talep ettiği yazılımı / yazılımları ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin yazılımını / yazılımlarını lisanslandırır ve kullanıma açar bunun sonrasında MÜŞTERİ’yi lisansları ve limitleri hakkında bilgilendirir.

5.2. WEB Aksiyon, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak WEB Aksiyon, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

5.3. WEB Aksiyon yazılımın lisanslanması ve aktivasyonu ile WEB Aksiyon nın sunucuları veya müşterinin kendi sunucuları üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye isteği doğrultusunda ücret karşılığı belirli kapasitede “yedekleme alanı veya cihazı” sağlayabilmektedir. Bu ücret yedeklenecek alanın büyüklüğü ve yedekleme miktarına / cihazına göre farklılıklar göstermektedir.


5.4. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden WEB Aksiyon sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde WEB Aksiyon aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde WEB Aksiyon’nın uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde WEB Aksiyon’nın zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

5.5. MUŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden WEB Aksiyon sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından WEB Aksiyon’a sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde WEB Aksiyon hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından WEB Aksiyon’nın sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup WEB Aksiyon’nın bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.

5.6. MÜŞTERİ tarafından kullanılan yazılım ile WEB Aksiyon nın sunucusu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ ye ait olup, müşteri ile WEB Aksiyon arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ’ye aittir. WEB Aksiyon ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

5.7. Söz konusu yazılımın yayınlandığı sunucu WEB Aksiyonnun sunucuları ise üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi WEB Aksiyon’nın sorumluluğundadır. WEB Aksiyon bu tip arızalar için elinden gelen her türlü çabayı göstererek arızayı en erken şekilde çözecektir, bununla beraber arızaların çözümlenmesi ve her türlü problemin giderilerek müşterinin yazılımı kullanabilmeye başlaması için WEB Aksiyon her hangi bir zaman diliminde bu arızanın / arızaların giderilebileceği taahütünde bulunulmamaktadır, tüm arıza ve problemler süresiz bir zaman içerisinde çözümlenecektir. Müşteri her hangi bir veya daha fazla arıza / hata durumunda WEB Aksiyon bu durumdan haberdar etmekle sorumludur.

5.8. WEB Aksiyon, bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli desteği eposta ile kendi kaynakları yeterince verebilecektir. MÜŞTERİ WEB Aksiyondan destek talebini telefon üzerinden veya fiziksel olarak kendi merkezinde talep edebilecektir ve bu talep ayrıca teklif usulü fiyatlandırılarak müşteriye eposta yolu ile gönderilecektir. Müşterinin teklifi kabul etmesi ve ödemesini kredi kartı veya havale ile yaparak tamamlaması sonrasında teklifde belirtilen zaman içerisinde ve belirtilen süre kadar destek hizmetini alabilecektir.

6. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, yazılımların kullanılması, web ortamında yayınlaması ve buna benzer her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya lisansta belirtilen adet/miktar kadar sayının kullanımından ve kullanım şeklinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ lisansda belirtilen bu kullanım hakkını satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın lisans bedelinin 5 katına kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini ve bunların getireceği her türlü yasal cezayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile WEB Aksiyon’nın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

6.4. MÜŞTERİ, kullandığı yazılım ile WEB Aksiyon nın sunucuları üzerinde kendisine ayrılmış olan kapasite / alan / cihaz üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapamayacağı, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya WEB Aksiyon’nın adını kötü yönde etkileyecek durumlara sebebiyet vermesi neticesinde ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın atanan hizmetin / lisansın WEB Aksiyon tarafından devre dışı bırakılacağını / iptal edileceğini ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve lisans bedelinin 5 katına kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine, WEB Aksiyon’nın, Tellcom ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

6.5. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen yazlımın kaynak kodlarında değişiklik yapamayacağını ve yazılımın sadece yazılımı hazırlayan kişi / firma / kurum tarafından derlenmiş ve müşterinin kullanımına hazır hale getirilmiş halini kullanacağını kabul / beyan ve taahüt eder.

6.6. MÜŞTERİ, WEB Aksiyonnın kullanımına sunduğu sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, Böyle bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

6.7. MÜŞTERİ, lisansını aldığı yazılımı yasal olamayan yollardan çoğaltamayacağını, bunu internet üzerinden veya her hangi bir ortamda paylaşamayacağını, lisansın yanlızca kendisine ait olduğunu, yazılımın ve lisansın çalınmasından, kopyalanmasından ve çoğaltılmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul / beyan ve taahüt eder. Lisanların WEB Aksiyonnın pazarladığı yazılım sahiplerinin (firma / kişi veya kurumların) yasa dışı yoldan kullanıldığının, kopyalandığının tespit edilmesi halinde iptal edileceğini ve lisans bedelinin 5 katına kadar cezai ödeme yapacağını, o anda veya ileride bu konu ile ilgili oluşabilecek her türlü yasal yaptırımın kendisine ait olduğunu kabul / beyan ve taahüt eder. Müşteri bu yazılımların hatalı veya yasal olmayan yollardan kullanımı sonucu WEB Aksiyon aleyhine oluşabilecek her türlü hukuki, cezai, mali yükümlülüğün kendi tarafına ait olduğunu kabul eder.

6.8. MÜŞTERİ, PHP haber yazılımlarını ilk 2 yıl içerisinde başka bir sunucu, hosting vb. hizmet sağlayıcısına taşıyamaz. 2 (iki) yıl sonra özel sözleşme ile istediği servis sağlayıcısına taşıyabilir.

6.9. MÜŞTERİ, PHP haber yazılımlarında ilk 2 yıl içerisinde yazılım dosyalarına ulaşabileceği hiç bir cpanel, ftp bilgilerini ve yazılım dosyalarını alamaz, yazılım proje bazlı lisanslı ürün olduğu için kaynak kodlarına ulaşamaz. Yazılıma varsa ek talepleri firmamızdan teklif olarak isteyebilir. Talebine zaman ve emeğe göre ücretli yada ücretsiz olarak geri bilgi verilir. Veri yedeklerini istendiği zaman firmamızdan isteyebilir (SQL). Dosyaların tamamını talep etmesi durumunda 2 yıl sonra sunucudan çıkışı yapılarak satın aldığı tüm hizmetler teslim edilir.

6.10 MÜŞTERİ, yazılımı teslim aldığı andan itibaren firmamızla tüm ilişikliği kesilir ve aynı gün sunucularımızdaki hizmet sistemlerimizden otomatik silinir. Teslim ardından işleminin cayma, vazgeçme gibi geriye yönelik hiç bir hakkının olmadığını kabul eder. Firmamızla yeniden çalışmak istendiğinde yeni yazılım ile tekrar sözleşme yapılarak hizmetini firmamızdan tekrar sağlayabilir.

6.11 MÜŞTERİ, yazılım kurulduktan yada lisansı teslim edildikten sonra, yazılımın kopyalanabilir ürün olduğunu (Yazılım, Veritabanı) onaylar, hiç bir şekilde iade hakkı bulunmaz.

6.12. MÜŞTERİ,yeni alım ile cpanel/plesk,ftp şifreleri,veritabanı ve lisans bilgilerini almadıysa yada siteyi hiç bir şekilde yazılımı kullanmamış ise 7 (yedi) gün içinde hizmetleri iptal yada iade etmesi durumunda, PHP sürümler de kurulum bedeli 400 TL, ASP sürümlerde kurulum bedeli ise 150 TL, her EK ürün ve hizmet için 200.00 TL kesintisi yapılarak ödeme iade edilir.

6.13. MÜŞTERİ, yazılımı başka sunuculara kurması durumunda, yeni sürümlerde yazılımın kendi ücretini öder. Geçiş işlemleri ise firmamız sunucularındaysa tüm hakları saklı kalması şartı ile aradaki fiyat farkı ile diğer sürümlere geçişi yapılabilir.

6.14. Internet ortamında kullanılan yazılımların WEB Aksiyon tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından kullanılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup WEB Aksiyon her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple WEB Aksiyon aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ WEB Aksiyon’nın herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak;

a. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda WEB Aksiyonnın kabul edemeyeceği materyal örneklerine şunlar dahildir:

• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde WEB Aksiyon, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

6.15. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Hosting Sözleşmesi Şartları ile WEB Aksiyonun diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.
6.16. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür aksi taktirde aldığı hizmet durdurulur.
6.17. MÜŞTERİ, Her sunucu firmasının kendine ait çalışma ve hizmet politikaları olduğunu WEB Aksiyondan satın aldığı yazılımlara ait lisansların diğer sunuculara kurulabileceğini taahüt etmez..

6.18. WEB Aksiyon sunucuları veya müşterinin kendi sunucuları üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak veri/bilgi/dosya kayıplarına karşın MÜŞTERİ sitesinin veritabanı ve görsel yedeklerini almakla yükümlüdür.

6.19. WEB Aksiyon müşterinin satın aldığı yazılım yada bulunduğu sunucu kaynaklı sorunların da, firma altında başka bir sunucuya yada aynı yazılım/üst sürüm yazılıma geçirme/değiştirme/aktarma hakkını saklı tutmaktadır.

6.20. MÜŞTERİ, iş gereği WEB Aksiyon’nun gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir.
6.21. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’dan aldığı yazılıma tek alan adı tanımlaması yaptırabilir. Satın alma işlemlerinden sonra gerekli kurulumlarla birlikte diğer bilgiler WEB aksiyon tarafından gönderildiğinde lisanslama işlemi de tamamlanmış olur. MÜŞTERİ akabinde isim değişikliğinde yada yeniden farklı alan için lisans talep ve değişikliğinde bulunamaz. Bu durumda yeniden lisans satın alması gerekmektedir.

6.22. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’dan aldığı yazılımı talep etmesi durumunda diğer üst sürümelere ücretini ödeyerek geçebilir. Üst sürüme geçen bir yazılım bir alt sürüme geçirilemez. Üst sürüme geçirilen ve ücreti ödenmeyen hizmet bilgi verilmeksizin durdurulur.

 

 

 

7. ÜCRET VE ÖDEME

   7.1. WEB Aksiyon, hizmet bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında veya talep edeceği yazılıma bağlı olarak yazılımı hazırlayan satan / kiralayan firmanın / kurumun / kişinin geri dönüşü ile web sayfası / e-posta veya sms yolu ile bildirmektedir.

7.2. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, yazılım bedellerinin MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.

7.3. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda WEB Aksiyon’a ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan aynı gün içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu WEB Aksiyon yazılımın / lisanlarının aktivasyonlarını yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında proforma numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

7.4. MÜŞTERİ sipariş detaylarında seçenek olarak var ise aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ yazılımın / yazılımların lisans bedellerini belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir.


7.5. WEB Aksiyon MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına KONTROL PANELİ üzerinden ulaşabilir ve yazıcıdan çıktı alarak kullanabilir. Müşteri eğer isterse ücreti kendisi ödemek sureti ile faturayı WEB Aksiyonnın anlaşmalı olduğu kargo firması ile adresine talep edebilir, kargo ücretinin kendisine ait olduğunu kabul eder.


8. GİZLİLİK

   8.1. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da WEB Aksiyon’a ait işyerine veya eklentilerinde WEB Aksiyon kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.

8.2. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; WEB Aksiyon tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; WEB Aksiyon’nın iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe WEB Aksiyon bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.

8.3. Müşteri bu maddenin / maddelerin hilafına davranması halinde WEB Aksiyon’nın bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla WEB Aksiyon’nın faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

   9.1. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak veya e-posta / sms yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

9.2. MÜŞTERİ’nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, WEB Aksiyon sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

9.4. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme WEB Aksiyon tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a. WEB Aksiyon’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi,
b. MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerinin tatil edilmesi,
c. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmenin ve WEB Aksiyon üzerinde yayınlanan diğer Gizlilik maddesini/ maddelerini ihlal etmesi,
d. MÜŞTERİ’nin WEB Aksiyon tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi,
e. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Kütahya Merkez Mahkemeleri ve Kütahya İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 


google